ASSESSORAMENT MERCANTIL

 

Principals àrees mercantils

 • Operacions societàries.
  Constitució de societats, modificacions estatutàries, canvis de lòrgan dadministrador, operacions de fusió, escissions i adquisicions, ampliacions i reduccions de capital, canvi dobjecte social, dissolució i liquidació de societats, codis LEI, etc. Representació a juntes daccionistes, preparació dactes i certificacions. En totes les operacions societàries, ens encarreguem de coordinar des de l'estudi i l'anàlisi de la situació empresarial, fins al moment de la signatura en notaria, així com els tràmits posteriors de la gestió i tramitació del document per acabar de liquidar l'operació societària i inscriure's al registre corresponent.

 • Legalització de llibres societaris.
  Presentació de llibres mercantils de la societat, aprofundint en la prestació telemàtica dels llibres dactes, llibre registre de socis, daccions nominatives de la companyia, de decisions del soci únic, etc.
 • Impostos estatals, autonòmics i municipals.
  Estudi i anàlisi als diferents impostos amb aspectes rellevants de l'àmbit mercantil. Liquidació dels impostos, cedits o no a les diferents administracions públiques autonòmiques, fent especial esment a tot allò relacionat amb l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Determinats (ITPAJD) i l'Impost Successió i Donació (ISyD), així com l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua - IIVTNU), Impost sobre Béns Immobles (IBI), taxa de guals, residus, etc. entre altres impostos locals i taxes municipals.
 • Estudis i processos.
  Totes les tasques i els tràmits administratius propis d'una assessoria mercantil, en el desenvolupament i l'activitat diària de la vida empresarial, ja sigui operant com a persona jurídica o autònom. Sol·licituds, presentació d'al·legacions, contestació a requeriments, presentació i interposició de recursos, esmena de documents, resolució d'incidències, compliment d'instàncies, etc, de qualsevol de les tasques esmentades als punts anteriors.
  Compliance officer, manuals prevenció blanqueig de capitals i penal.
 • Registre mercantil i propietat.
  Gestió i tramitació diària amb el registre que correspongui, fins a la total inscripció de l'operació i el document.

 • Administració tributària.
  Totes aquelles notificacions a l'AEAT aparellades a les operacions societàries d'àmbit mercantil (alta d'activitats, modificacions censals, canvis d'administradors o representants, obtenció de targeta NIF, canvis de domicili social i fiscal, obtenció i renovació del certificat digital de la societat, etcètera).
 • Protecció de dades (RGPD).
  Adaptació i aplicació del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament i la lliure circulació de dades personals.
 • Propietat intel·lectual.
  Inscripció, renovació i negociació de marques, noms comercials o dissenys industrials, tant a nivell nacional com internacional (OEPM i EUIPO), així com contractació o expedients de cessió de marca o d'imatge.
 • Contractació.
  Estudi, revisió i redacció de contractes mercantils d'agència, distribució, comissió, intermediació, cessió, pactes de socis, participatius, préstecs, compravenda, traspàs de negoci, etc. També contractació en matèria civil; contractes d'arrendament d'habitatge o ús diferent, d'arrendament d'obra o servei, compravenda de béns, cessió de marca, arres, etc.
 • Consultes àmbit mercantil.
  Resolució immediata i actualitzada d'incidències d'àmbit mercantil, aprofundint temes jurídico-societari. Normativa, resolucions i jurisprudència d'interès pels nostres clients.