ASSESSORAMENT FISCAL COMPTABLE

 

Principals àrees fiscals i comptables

 • Assessoria fiscal integral.
  Planificació, control i seguiment de la tributació de les empreses, tant col·lectives com individuals, així com dels professionals.
 • Repercussions fiscals.
  Estudi de les repercussions fiscals dels diferents tributs, amb la finalitat de racionalitzar les càrregues impositives, dins el marc de la legislació fiscal aplicable.
 • Planificació fiscal.
  Definició de la política fiscal i planificació de les operacions, mitjançant un assessorament previ sobre la forma jurídica més adequada per crear un negoci.

 • Impostos periòdics.
  Assistència en la preparació i presentació de declaracions d'impostos, tant mensuals, trimestrals com anuals, davant de les diferents administracions, ja sigui d'àmbit estatal, autonòmica o local. Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF); Impost sobre Societats (IS), pagament fraccionat: estimació directa i estimació objectiva (mòduls); Impost sobre el Valor Afegit (IVA), impostos especials, Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD); Impost sobre Successions i Donacions (ISyD); Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Natura Urbana (IIVTNU -plusvalidesa); declaracions per retencions de treballadors, professionals, arrendaments, interessos per préstecs, declaracions informatives (resums anuals, model 347, 184, Intrastat, entre d'altres).
 • Procediments tributaris.
  Assessorament i assistència davant de procediments amb els òrgans tributaris de gestió de l'agència tributària, atenent els requeriments, tràmits d'audiència en propostes de liquidació i recursos tributaris que derivin de les operacions.
 • Inspeccions tributàries.
  Assistència i defensa completa davant dels òrgans dinspecció de tributs.

 • Recursos i comunicacions amb AEAT.
  Estudi, preparació, revisió i tramitació de tota mena d'escrits, recursos i consultes dirigides a qualsevol Agència Espanyola de l'Administració Tributària abordant la tramitació i la resolució d'expedients tributaris.
 • Outsourcing.
  Anàlisi i proposta per treballar en processos administratius i comptables juntament amb els nostres clients en funció de les necessitats de la seva empresa.
 • Consultes fiscals.
  Resolució immediata i actualitzada d'incidències fiscals, aprofundint temes jurídico-tributaris. Normativa, resolucions i jurisprudència d'interès pels nostres clients.
 • Règim especial.
  Anàlisi impositiva de les creacions, transformacions, fusions, escissions i adquisicions, així com liquidacions de societats. Neutralitat fiscal.
 • Deutes tributaris.
  Ajornaments i fraccionaments, tràmits davant dels òrgans tributaris de recaptació de l'AEAT, sol·licitud de fraccionament i ajornament de deutes tributaris, i sol·licituds de compensacions.